Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Metalscription, onderdeel van HandmadeByLaura, gevestigd te Langeweg. Versie geldig per 06 april 2015.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Metalscription, gevestigd te Langeweg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61719323, Btw-identificatienummer NL001669663B55, handelend onder de naam Metalscription, en op alle rechtsbetrekkingen tussen Metalscription en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: “Koper”.
1.2 Veranderingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen binden Metalscription alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van Metalscription en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatste.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper alsmede eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Metalscription behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing zijn steeds de ten tijde van het doen van de aanvraag gepubliceerde Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Metalscription bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Metalscription zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Metalscription geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Overeenkomst en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen van Metalscription – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie - zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Metalscription niet.
3.2 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3.1, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden én nadat een bestelling door Slagletterplaatjes op haalbaarheid is beoordeeld.
3.3 Koper is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van Metalscription en voorzover Koper Metalscription schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor Koper bestelde, in productie genomen of reeds gemaakte producten betreft.
3.4 Metalscription is gerechtigd aanvragen, opdrachten en orders zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele door Koper betaalde gelden worden in dat geval door Metalscription aan Koper geretourneerd.
3.5 Metalscription houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.6 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.7 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s, inclusief 21% BTW, exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Levering
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Metalscription kenbaar heeft gemaakt.
4.3 Metalscription streeft ernaar binnen drie dagen na ontvangst betaling de bestelling te leveren, hiertoe is Metalscription echter niet verplicht.
4.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Metalscription bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.5 Aan de leveringsplicht van Metalscription zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Metalscription geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De Koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Metalscription . Indien Koper binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Metalscription zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Metalscription binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
• goederen of diensten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt, waarop Metalscription geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 6 Garantie en conformiteit
6.1 Metalscription staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper vrijwaart Metalscription tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper gegeven garanties en/of informatie omtrent de zaken die afwijken van de fabrieks- en/of grossiersgarantie en/of informatie.
6.3 Voornoemde garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan Koper verstrekte handleidingen en specificaties.
6.4 Elke garantieverplichting vervalt wanneer:
• Koper zelf wijzigingen, reparaties of bewerkingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
• Koper de geleverde zaken voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
• Koper de geleverde zaken op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden;
• De gebreken bij aflevering zichtbaar waren en Koper deze gebreken niet conform 5.1 aan Metalscription heeft medegedeeld;
• Sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd;
• Sprake is van waterschade, vochtschade, bevriezing of verontreiniging.
6.5 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling aan Metalscription.
6.6 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Metalscription) deze gebreken binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Metalscription. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.7 Indien klachten van de afnemer door Metalscription gegrond worden bevonden, zal Metalscription de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Metalscription bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Slagletterplaatjes) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Slagletterplaatjes gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Metalscription voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 7 Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en andere media van Metalscription gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Metalscription is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Metalscription alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Metalscription behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Metalscription gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Metalscription bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en Risico
9.1 Eigendom van alle door Metalscription aan Koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Metalscription zolang de afnemer de vorderingen van Metalscription uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan. Koper is verplicht Metalscription onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Het risico ter zake van het transport en de te leveren goederen gaat over op Koper op het moment dat de goederen voor het eerst aan Koper ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6 en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Metalscription aansprakelijk, voor zover deze aansprakelijkhied door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de Metalscription afgesloten verzekering in het betreffende geval gedane uitkering.
10.2 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Metalscription beperkt tot het factuurbedrag dat Koper heeft betaald betreffende de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.
10.3 Indien Koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Metalscription noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Metalscription verleent, kan Koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet- nakoming van de overeenkomst door Metalscription .
10.4 Metalscription is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen Koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
10.5 Metalscription is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste besparingen, verloren gaan van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6 Metalscription is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten.

Artikel 11 Gegevensbeheer
11.1 Indien u een bestelling plaatst bij Metalscription , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Metalscription. Metalscription houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
11.2 Metalscription respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
11.3 Metalscription maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 12 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Metalscription en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Metalscription er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 13 Retourbeleid/Herroepingsrecht

1. Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
indicatie van de verzendkosten kunt u vinden op de volgende site: https://www.postnl.nl/tarieven/tarieven-post-en-postzegels/?pst=sp-pnl-nav-verz-ql1-tarieven
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Metalscription geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via metalscription@slagletterplaatjes.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


2. Uitzondering maatwerk

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die u via de webwinkel koopt en op maat worden gemaakt volgens de door u ingevoerde specificatie.
*Dit geldt op producten wat door ingevulde specificaties gepersonaliseerd wordt.
*Zilver op maat gemaakte producten.
*Duidelijke beschadigingen door consument veroorzaakt kan in rekening worden gebracht.

3. Ruilen
Wilt u een product ruilen is dit geen probleem neem even contact met ons op via


- Mailen naar onderstaand email adres:
metalscription@slagletterplaatjes.nl

- Telefonisch via onderstaand telefoonnummer:
06 52788383

4. Stappenplan retour

1. Vul het herroepingsformulier in hierop moet het volgende op worden vermeld;
- Bedrijfsgegevens Slagletterplaatjes
- Welke producten u graag wilt retourneren
- Wanneer deze besteld zijn
- Factuurnummer
- Op welke datum u de producten ontvangen heeft
- Naam en adres van consument
- Rekeningnummer waar het factuurbedrag naar moet worden teruggestort
- Datum van invullen formulier herroepingsrecht

Download het formulier via de volgende link: (volgt zo spoedig mogelijk)
(Lukt dit niet zorg dan dan bovenstaande gegevens worden vermeld in een brief.)


2. Stuur het ingevulde formulier op dit kan via 2 manieren via de post of email.

Via de post versturen, verstuur het dan naar onderstaand adres:
Metalscription
Hamseweg 7
4771 RR Langeweg

- Mailen naar onderstaand email adres:
metalscription@slagletterplaatjes.nl

- Telefonisch via onderstaand telefoonnummer:
06 52788383

3. Verstuur de producten retour naar Metalscription:
Metalscription
Hamseweg 7
4771 RR Langeweg

*Tip bij het retourneren van producten

Gebruik indien mogelijk de bubbel-envelop of het brievenbusdoosje waar de producten in verzonden zijn om het product te retourneren. Dit met reden dat de kans van scheuren in een papieren envelop tijdens de verzending aanwezig is, hierdoor neemt de kans van beschadigingen of verlies van de producten toe.

Wij van Metalscription zullen zo snel mogelijk een reactie geven op het ingestuurde
retouraanvraag. Na dat we de producten in goede staat terug hebben ontvangen zullen
binnen 14 dagen het factuurbedrag van de geretouneerde producten op het door u
aangegeven rekeningnummer terug storten.

Mochten er toch dingen zijn die in dit stappenplan niet duidelijk zijn kunt u altijd contact met
ons opnemen en zullen wij deze zo goed en duidelijk mogelijk beantwoorden.
Contact kunt u opnemen via:

- Mailen naar onderstaand email adres:
metalscription@slagletterplaatjes.nl

- Telefonisch via onderstaand telefoonnummer:
06 52788383